ŠTATÚT SÚŤAŽE

Darovačka

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.       Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Magdaléna Horváthová

Sídlo: Perecká 31 Levice

IČO: 40669203

DIČ: 1070438919

Zapísaný v registri: Levice

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23.8. do 25.8..2022.V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.


3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára na fb stránke veľkosť  softshell nohavíc 80-146.


5. Výhra

Výhrou v súťaži sú softshell nohavice vo vybranej veľkosti. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez aplikáciu comment picker tu na facebooku.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej fb stránke PIXIE PRE DETI. Výherca pošle správu s adresou na ktorú mu bude výhra doručená. 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje vyžrebovaného budú použité v súlade s legislatívou slovenskej republiky a vzťahuje sa na nich zákon o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Leviciach, dňa 23.8.2022